Thứ 3, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 07:18:11 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 173 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
07/05/2021
Thông báo bổ nhiệm nhân sự.
2
06/05/2021
Quý chế hoạt động của Ban kiểm soát- Ban hành theo Nghị quyết ĐHCĐ 2021
3
06/05/2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
4
06/05/2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
5
06/05/2021
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết BKS cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025.
6
28/04/2021
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 - TDF
7
28/04/2021
Giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính.
8
28/04/2021
Biên bản ; Nghị Quyết và TL ĐHĐCĐ năm 2021 - TDF
9
28/04/2021
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS
10
26/04/2021
Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - TDF.
11
20/04/2021
Báo cáo thường niên năm 2020 - TDF
12
15/04/2021
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/04/2021.
13
15/04/2021
Thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập nhà máy Trung Đô Slab Stone
14
06/04/2021
Công bố thông tin Thư mời & tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - TDF
15
31/03/2021
Giải trình biến động chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2020- TDF