HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Nghị quyết HĐQT Vv đồng ý thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất; các tài sản gắn liền với đất đã hình thành và hình thành trong tương lai; Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch, máy móc thiết bị khác và phương tiện vận tải,…

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người