HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Nghị quyết HĐQT Vv đồng ý thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất; các tài sản gắn liền với đất đã hình thành và hình thành trong tương lai; Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch, máy móc thiết bị khác và phương tiện vận tải,…

en_USEnglish

For a better life for everyone