HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Thông báo đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người