HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Thông báo chốt DSCĐ có quyền biểu quyết ĐHCĐ với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người