HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và Điều lệ sửa đổi..

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người