HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Hoàn làm Phó giám đốc Công ty thời hạn 5 năm kể từ ngày 25/03/2022.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người