HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Công ty cổ phần Trung Đô đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Sáng ngày 03/12/2021, Công ty Cổ phần Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Tổng số cổ phần có quyển biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội là 29.609.749  cổ phần, tương đương 98,7 % cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

Trước khi chương trình chính thức của đại hội diễn ra,các Cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua các nội dung về Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Nam Khánh với  kết quả  biểu quyết tán thành:29.609.749 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Hà vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 với kết quả biểu quyết tán thành: 29.609.749 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Thông qua Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc điều chỉnh Dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô với kết quả biểu quyết tán thành: 26.587.717 cổ phần, chiếm 89,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Thông qua Tờ trình số 67/TT-HĐQT ngày 11/11/2021 về việc cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Trung Đô là ông Nguyễn Hồng Sơn và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: 9.410.507 cổ phần, chiếm 75,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Trung Đô đã hoàn thành các nội dung đã đề ra. Với sự đồng hành của cổ đông và đối tác, sự nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên, TRUNGDO phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đã đề ra dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Với sự đồng lòng quyết tâm và nhất trí cao của toàn thể cổ đông TDF, tin tưởng rằng Công ty sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Duy Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Minh Cương – TVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đại diện cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại Hội

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô phát biểu định hướng phát triển của Trung Đô (TDF) trong thời gian tới

Các Cổ đông biểu quyết tán thành các nội dung tại Đại hội

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người