HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Công bố Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 giữa Công ty cổ phần Trung Đô và Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người