Thứ hai, Ngày 20 tháng 8 năm 2018 05:47:35 PM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 38 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
29/06/2018
Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
2
16/06/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
3
14/06/2018
Thông báo Vv mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trung Đô.
4
31/03/2018
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán - TRUNGDO.
5
05/01/2018
Công văn trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại công ty CP TRUNG ĐÔ
6
28/12/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - TRUNGDO
7
11/09/2017
Nghị quyết số 27/2017/NQ- HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
8
11/09/2017
Nghị quyết số 26/2017NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc triển khai thực hiện dự án
9
11/09/2017
Mẫu đề nghị nhận chi trả cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản - Công ty cổ phần Trung Đô.
10
11/09/2017
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô
11
29/06/2017
Biên bản,Nghị quyết & Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TRUNGDO
12
14/06/2017
Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô.
13
19/06/2017
Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
14
19/06/2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Trung Đô.
15
10/04/2017
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016(Đã được kiểm toán) - TRUNGDO