Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 năm 2020 02:05:40 PM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 148 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
26/11/2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh.
2
10/11/2020
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 11 năm 2020 - TDF
3
02/11/2020
Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và Điều lệ sửa đổi..
4
28/10/2020
Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 - TDF
5
20/10/2020
Đính chính Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
6
17/10/2020
Bổ sung danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư đợt chào bán riêng lẻ vào báo cáo chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ số 667/CT-TCKT.
7
10/10/2020
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - TDF
8
09/10/2020
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu công ty cổ phần Trung Đô - TDF
9
07/10/2020
Thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT số 72/NQ-HĐQT về việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết.
10
30/09/2020
Nghị quyết HĐQT số 72/NQ-HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết.
11
26/08/2020
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 - TDF
12
20/08/2020
Công bố thông tin ban hành Nghị quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT về việc Điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
13
19/08/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 TDF
14
15/08/2020
Công bố thông tin về việc bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông tại ngày 24/08/2020 để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 - TDF
15
07/08/2020
Mẫu Giấy đăng ký, Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm TDF