Thứ 4, Ngày 19 tháng 12 năm 2018 12:07:45 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 45 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
12/10/2018
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ
2
01/01/2018
Mẫu giấy chuyển nhượng cổ phần 2018.
3
31/03/2018
Báo cáo thường niên 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
4
12/09/2018
Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức 2017 bằng chuyển khoản .
5
12/09/2018
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 - Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ.
6
27/08/2018
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán - TRUNGDO
7
14/08/2018
Công văn số 5039/UBCK - GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
8
29/06/2018
Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô.
9
16/06/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
10
14/06/2018
Thông báo Vv mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trung Đô.
11
31/03/2018
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán - TRUNGDO.
12
05/01/2018
Công văn trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại công ty CP TRUNG ĐÔ
13
28/12/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - TRUNGDO
14
11/09/2017
Nghị quyết số 27/2017/NQ- HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
15
11/09/2017
Nghị quyết số 26/2017NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc triển khai thực hiện dự án