Thứ 5, Ngày 14 tháng 12 năm 2017 10:04:43 PM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 32 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
11/09/2017
Nghị quyết số 27/2017/NQ- HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
2
11/09/2017
Nghị quyết số 26/2017NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc triển khai thực hiện dự án
3
11/09/2017
Mẫu đề nghị nhận chi trả cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản - Công ty cổ phần Trung Đô.
4
11/09/2017
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô
5
29/06/2017
Biên bản,Nghị quyết & Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TRUNGDO
6
14/06/2017
Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô.
7
19/06/2017
Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
8
19/06/2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Trung Đô.
9
10/04/2017
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016(Đã được kiểm toán) - TRUNGDO
10
19/10/2016
Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ về việc chi trả cổ tức năm 2015.
11
11/10/2016
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - TRUNGDO
12
11/10/2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - TRUNGDO
13
26/09/2016
Giấy đền nghị nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
14
29/08/2016
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức- TRUNGDO
15
29/08/2016
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để phân bố quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.