Chủ nhật, Ngày 24 tháng 6 năm 2018 00:51:06 AM

Quan hệ cổ đông

Tìm kiếm theo
Loại văn bản
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kết quả tìm kiếm: 37 kết quả
TT
Tiêu đề
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải file
1
16/06/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Công ty cổ phần Trung Đô
2
14/06/2018
Thông báo Vv mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Trung Đô.
3
31/03/2018
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán - TRUNGDO.
4
05/01/2018
Công văn trả lời về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại công ty CP TRUNG ĐÔ
5
28/12/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ - TRUNGDO
6
11/09/2017
Nghị quyết số 27/2017/NQ- HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô về việc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
7
11/09/2017
Nghị quyết số 26/2017NQ-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung Đô về việc triển khai thực hiện dự án
8
11/09/2017
Mẫu đề nghị nhận chi trả cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản - Công ty cổ phần Trung Đô.
9
11/09/2017
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô
10
29/06/2017
Biên bản,Nghị quyết & Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TRUNGDO
11
14/06/2017
Báo cáo thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Trung Đô.
12
19/06/2017
Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.
13
19/06/2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Trung Đô.
14
10/04/2017
Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016(Đã được kiểm toán) - TRUNGDO
15
19/10/2016
Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ về việc chi trả cổ tức năm 2015.