Thứ 3, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 08:42:14 AM

quy định đặt tên sản phẩm

I. QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN SẢN PHẨM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠCH IN KỸ THUẬT SỐ

1. Tên sản phẩm gồm 8 kí tự. Ví dụ: GW1.0080
    Trong đó:
- 2 kí tự đầu tiên là hai chữ cái in hoa thể hiện mặt men và hình dạng bề mặt.
- GW: Glossy glaze Wall tile (Gạch ốp men bóng).
- MW: Mall glaze Wall tile     (Gạch ốp men matt).
- GF : Glossy glaze Floor tile(Gạch lát men bóng).
- MF : Matt glaze Floor tile    (Gạch lát nền men mặt).
- GS:  Glossy glaze (men bóng) Shaped (định hình) - (Gạch ốp men bóng khuôn định hình)
- MS:  Matt glaze (men mát) Shaped (định hình) - (Gạch ốp men mát khuôn định hình).
- 01 ký tự tiếp theo diễn giải kích thước gạch theo quy định dưới đây.
    Ví dụ: 1 = Kích thước 15cmx60cm.
- Ký tự thứ 4 là dấu chấm (.) phân cách giữa nhóm số kích thước và nhóm số còn lại.
- Sau dấu chấm là 2 ký tự số thể hiện nhóm vân của sản phẩm.
- 2 ký tự cuối cùng là hai ký tự số thể hiện nhóm màu nền sản phẩm.
Theo quy định như bảng dưới đây (màu nền là màu đậm nhất trên bề mặt viên gạch).

A - Một ký tự kích thước B- Hai ký tự kiểu vân C- Hai ký tự mã màu nền
1 = 15cm x 60cm
2 = 
3 = 30cm x 30cm
4 = 40cm x 40cm
5 = 50cm x 50cm 
6 = 60cm x 60cm
7 = 30cm x 45cm
8 = 30cm x 60cm
9 = 
 
00...09: Không vân
10...19: Hạt
20...29: Vân mây
30...39: Vân gỗ
40...49: Vân chỉ
50...59: Vân sọc
60...69: Vân trang trí
70...99: Vân đá
00...09: Đơn màu
10...19: Màu hồng
20...29: Màu xanh
30...39: Màu đen
40...49: Màu vàng
50...59: Màu đỏ
60...69: Màu xám
70...79: Màu nâu
80...89: Màu trắng

Lưu ý:  - Các kiểu vân tăng dần từ vân nhẹ (ít vân) đến vân đậm (nhiều vân).
           Ví dụ: 20 là vân mây nhẹ (ít vân)...đến 29 là vân mây đậm (nhiều vân).
           - Các mã màu cũng tăng dần từ màu nhạt đến màu đậm.
           Ví dụ: 20 là màu xanh nhạt đến 29 là màu xanh đậm.
2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký (13/10/2015). Các quy định trước đây liên quan đến nội dung này hết hiệu lực. Phòng thiết kế mẫu căn cứ quy định để thực hiện đặt mã sản phẩm. Các Ông/Bà Chánh, phó giám đốc, các Phòng, Ban, Phân xưởng  căn cứ quy định để theo dõi tổ chức điều hành sản xuất , bán hàng.

                                                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
                                                                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                                                                           LÊ XUÂN ĐẠT

II. KÍ HIỆU MÔ TẢ THUỘC TÍNH SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT