HIỂU ĐỂ DẪN ĐẦU

Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô Vv Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán riêng lẻ.

en_USEnglish

For a better life for everyone