Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019 01:58:58 AM

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Trung Đô. Căn cứ Biên bản họp ngày 05/09/2017 của HĐQT Công ty CP Trung Đô. HĐQT Công ty CP Trung Đô trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Vv chi trả cổ tức năm 2016 như sau:
 
1. Nội dung thông báo chi tiết xem và Download tại đây.
2. Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản Download tại đây.(Nguồn tin: TRUNGDO)