Thứ 3, Ngày 24 tháng 4 năm 2018 07:47:03 PM

Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Trung Đô.

     - Nội dung Thông báo chi tiết xem và Download  tại đây
     - Tài liệu Đại hội cổ đông chi tiết xem tại đây


(Nguồn tin: TRUNGDO)