Công bố thông tin bất thường 24 h

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán ngày 08 tháng 7 năm 2019 cho soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần Trung Đô với đơn vị kiểm toán.

viVietnamese

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người