Thứ 6, Ngày 3 tháng 4 năm 2020 12:15:54 AM

Bộ máy lãnh đạo

I. Hội đồng Quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Hồng Sơn 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư VLXD - Trường Đại học Tasken - Liên Xô
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Bá Hoan 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Trần Văn Hoàn 
Năm sinh: 1964
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Hải Linh 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Duy Hiền
Năm sinh: 1968
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT

II. Ban giám đốc công ty:

TT

Họ Tên

Chức vụ

1 Nguyễn Bá Hoan  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
2 Trần Văn Hoàn Phó Giám đốc
3 Cao Sơn Đẩu Phó Giám đốc
4 Nguyễn Duy Hiền Phó Giám đốc
5 Nguyễn Thị Mỹ Cảnh Phó Giám đốc

III. Trưởng các Phòng - Ban:

TT Họ tên Chức vụ
1 Cao Sơn Đẩu Trưởng Phòng tổ chức hành chính.
2 Trần Văn Hoàn Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch.
3   Trưởng phòng Kỹ thuật thi công
4 Đoàn Quang Lê Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
5 Phan Đăng Dũng Trưởng Ban Dự Án KĐT Nam Nguyễn Sỹ Sách
6 Lê Xuân Đạt Trưởng Ban Dự Án nhà máy TRUNG ĐÔ Nghi Văn

IV. Giám đốc Nhà máy - Xí nghiệp thành viên:

TT Họ Tên Chức Vụ
1

Phan Thị Hoàng Yến

Giám đốc Nhà máy Granite TRUNGDO.

2

Trần Duy Lý

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang.

3

Phạm Hải Linh

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai.

4

Nguyễn Đình Hà

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Hồng Lĩnh.

5

Trần Thanh Bình

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO 1.

6

Đường Công Nhân

Giám đốc TTTV Xây dựng TRUNGDO.

7 Bùi Minh Hoàng Giám đốc nhà máy TRUNGDO Hà Tĩnh