Thứ 3, Ngày 1 tháng 12 năm 2020 10:12:22 AM

Bộ máy lãnh đạo

I. Hội đồng Quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Hồng Sơn 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư VLXD - Trường Đại học Tasken - Liên Xô
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Bá Hoan 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Trần Văn Hoàn 
Năm sinh: 1964
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Phạm Hải Linh 
Năm sinh: 1960
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Duy Hiền
Năm sinh: 1968
Kỹ sư xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Thành viên HĐQT

II. Ban giám đốc công ty:

TT

Họ Tên

Chức vụ

1 Nguyễn Bá Hoan  Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 
2 Trần Văn Hoàn Phó Giám đốc
3 Nguyễn Duy Hiền Phó Giám đốc
4 Nguyễn Thị Mỹ Cảnh Phó Giám đốc

III. Trưởng các Phòng - Ban:

TT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Bá Hoan GĐ kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công
2 Trần Văn Hoàn PGĐ kiêm Trưởng Phòng Kinh tế - Kế hoạch.
3 Đoàn Quang Lê Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
4 Phạm Xuân An  Trưởng Phòng tổ chức hành chính.
5 Phan Đăng Dũng Trưởng Ban Dự Án KĐT Nam Nguyễn Sỹ Sách
6 Lê Xuân Đạt Trưởng Ban Dự Án nhà máy TRUNG ĐÔ Nghi Văn
7 Trần Đình Quang Trưởng Ban QLDA N03-T6  Hà Nội

IV. Giám đốc Nhà máy - Xí nghiệp thành viên:

TT Họ Tên Chức Vụ
1

Phan Thị Hoàng Yến

Giám đốc Nhà máy Granite TRUNGDO.

2

Trần Duy Lý

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Nam Giang.

3

Thái Duy Sơn

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Hoàng Mai.

4

Nguyễn Đình Hà

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO Hồng Lĩnh.

5

Phạm Hải Linh

Giám đốc Xí nghiệp TRUNGDO 1.

6

Nguyễn Trọng Cường

Giám đốc TTTV Xây dựng TRUNGDO.

7 Bùi Minh Hoàng Giám đốc nhà máy TRUNGDO Hà Tĩnh